ข้อมูลลูกค้า
0
ตะกร้าสินค้า
ติดต่อเรา

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซด์นี้ไม่ได้รับการประเมิน หรือรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA : Food and Drug Administration) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดไม่ได้เป็นตัวยาสําหรับการรักษา หรือป้องกันโรคและอาการบาดเจ็บ ข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถนําไปใช้แทนคําวินิจฉัย หรือใช้แทนคําแนะนําของแพทย์ได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ปรากฎ เพื่อการวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค  และอาการบาดเจ็บได้ โดยปราศจากคําแนะนําจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้งานทุกครั้งและลูกค้าแต่ละคนจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละบุคคล