ข้อมูลลูกค้า
0
ตะกร้าสินค้า
ติดต่อเรา

 

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็น สมาชิกกับ NS-Mart.com    มีอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง  รวมถึงยินยอมให้ NS-Mart หักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าสินค้าที่ได้ชี้แจงไว้ตามตารางราคาของแต่ละแพคเกจ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัครโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน จนสิ้นสุดระยะเวลาตามแพคเกจที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ หรือจนกว่าผู้สมัครจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบกำหนดชำระเงินในงวดถัดไป 

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครใช้บริการฯ ไปแล้ว  ผู้สมัครยินยอมให้ NS-Mart หักค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถขอยกเลิกบริการฯ ได้

หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครใช้บริการฯ และชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเรียบร้อยแล้ว  NS-Mart จะจัดส่งสินค้าให้กับผู้สมัครเป็นประจำทุกเดือนตามแพคเกจที่ผู้สมัครได้เลือกไว้

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิต ถึงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต  กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด นอกเหนือจากการค่าสินค้า  ผู้สมัครยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 

ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเองที่ http://www.ns-mart.com/subscription/elix/resend_password.php

 

การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการฯ

หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกบริการฯ  ให้แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ ไปที่ info@ns-mart.com  เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า  ก่อนครบกำหนดชำระเงินในงวดถัดไป

ผู้สมัครสามารถขอแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแพคเกจบริการฯ กับแผนกบริการลูกค้าได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  • เปลี่ยนแปลงแพคเกจบริการฯ

ผุ้สมัครสามารถขอระงับบริการฯ ชั่วคราวได้ที่  http://www.ns-mart.com/subscription/elix/cancel_regular_payment.php    และแจ้งขอเปิดบริการฯ อีกครั้งได้ที่  http://www.ns-mart.com/subscription/elix/restart_regular_payment.php

ผู้สมัครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ได้ที่  http://www.ns-mart.com/subscription/elix/change_card.php

NS-Mart ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการฯ ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงของข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการบนเว็บไซท์ของ  http://th.ns-mart.com