ข้อมูลลูกค้า
0
ตะกร้าสินค้า
ติดต่อเรา

เลือกแพคเกจ Auto-Ship ที่เหมาะกับคุณ!
 
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ NS-Mart กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอสมัครใช้บริการหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ info@ns-mart.com โทรศัพท์ 083-9130136 Line ID : NS-Mart

ข้อตกลงและเงื่อนไข บริการหักค่าใช้จ่ายและจัดส่งสินค้าอัตโนมัติ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการฯ”)

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็น สมาชิกกับ NS-Mart.com มีอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง รวมถึงยินยอมให้ NS-Mart หักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าสินค้าที่ได้ชี้แจงไว้ตามตารางราคาของแต่ละแพคเกจ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัครโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน จนสิ้นสุดระยะเวลาตามแพคเกจที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ หรือจนกว่าผู้สมัครจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบกำหนดชำระเงินในงวดถัดไป
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครใช้บริการฯ ไปแล้ว ผู้สมัครยินยอมให้ NS-Mart หักค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถขอยกเลิกบริการฯ ได้
หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครใช้บริการฯ และชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเรียบร้อยแล้ว NS-Mart จะจัดส่งสินค้าให้กับผู้สมัครเป็นประจำทุกเดือนตามแพคเกจที่ผู้สมัครได้เลือกไว้
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิต ถึงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด นอกเหนือจากการค่าสินค้า ผู้สมัครยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเองที่ http://th.ns-mart.com/subscription/elix/resend_password.php

การยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการฯ

หากผู้สมัครมีความประสงค์จะยกเลิกบริการฯ ให้แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ ไปที่ info@ns-mart.com เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระเงินในงวดถัดไป

ผู้สมัครสามารถขอแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแพคเกจบริการฯ กับแผนกบริการลูกค้าได้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  • เปลี่ยนแปลงแพคเกจบริการฯ

ผุ้สมัครสามารถขอระงับบริการฯ ชั่วคราวได้ที่ http://th.ns-mart.com/subscription/elix/cancel_regular_payment.php และแจ้งขอเปิดบริการฯ อีกครั้งได้ที่ http://th.ns-mart.com/subscription/elix/restart_regular_payment.php

ผู้สมัครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ได้ที่ http://th.ns-mart.com/subscription/elix/change_card.php

NS-Mart ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการฯ ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงของข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการบนเว็บไซท์ของ http://th.ns-mart.com