ข้อมูลลูกค้า
0
ตะกร้าสินค้า
ติดต่อเรา

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งฟรีทุกที่ทั่วโลก

   *  ราคาสินค้าทุกรายการรวมค่าขนส่งแบบ EMS

   *  ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 - 7 วันหลังจากชําระเงิน โดยสินค้าจะถูกส่งออกจากแวร์เฮ้าส์ของบริษัทภายใน 1 -2 วันทําการ หลังจากมีการยืนยันการชําระเงิน

   *  ระยะเวลาการขนส่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และระเบียบข้อบังคับของด่านศุลกากรของแต่ละประเทศอาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งได้

   *  ในกรณีที่ด่านศุลกากรมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยินดีจัดทําใบแจ้งราคาสินค้าให้เป็นกรณีพิเศษได้

   *  ในกรณีที่สินค้าถูกเก็บไว้ที่ด่านศุลกากร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เป็นระยะเวลานานเกิน 10 วัน และลูกค้าไม่ต้องการจ่ายค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการรับสินค้าได้ และหลังจากที่ทางบริษัทได้รับ

    สินค้าคืนจะทําการส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง หรือจะดําเนินการคืนเงินให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า

   ในประเทศที่ไม่มีข้อตกลง ความร่วมมือการให้บริการการขนส่งแบบ EMS กับประเทศที่ทําการจัดส่งสินค้าของทางบริษัท ระยะเวลาการขนส่งสินค้าอาจจะมากกว่า 4 สัปดาห์ เพราะทางบริษัทต้องทําการส่งสินค้าแบบลงทะเบียนแทนการ    ส่งแบบ EMS ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 5 – 8 สัปดาห์ (หรือมากกว่า) ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียนลูกค้าสามารถเช็คสถานะของสินค้าได้กับทางไปรษณีย์หรือด่านศุลกากร

   หมายเหตุ   การขนส่งสินค้าอยู่ภายใต้การดําเนินงานของไปรษณีย์และด่านศุลกากร ทั้งนี้หากเกิดความล่าช้าในการขนส่ง ทางบริษัทจึงไม่สามารถทําการใดๆได้

   *  สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารเข้าไปดูได้ที่ คําถามเรื่องการขนส่งสินค้าที่พบบ่อย (Shipping FAQ)

 

       ระเบียบ ข้อบังคับการคืนสินค้า การขอรับเงินคืน และการประกันคุณภาพสินค้า

   *  ก่อนที่ทางบริษัทจะดําเนินการคืนเงิน หรือดําเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่ ทางบริษัทต้องได้รับสินค้าคืนมาแล้วเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   *  การจัดส่งสินค้าให้ใหม่ หรือ การขอคืนเงินจะทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ไม่ได้รับสินค้าภายใน 4 สัปดาห์หลังการชําระเงิน
  2. สินค้ามีตําหนิ ชํารุด เสียหาย หรือมีการส่งสินค้าไม่ตรงกับออเดอร์

   *  ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่ผิด หรือมีการให้ข้อมูลผิดพลาดอันก่อให้เกิดปัญหาในการส่งสินค้า หรือไม่สามารถรับสินค้าได้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ารอบใหม่

   *  ทางบริษัทจะไม่รับสินค้าคืน ในกรณีที่มีการเปิด การแกะใช้สินค้านั้นๆแล้ว

   *  ลูกค้าต้องทําการส่งสินค้าคืนภายใน 30 วัน (ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้เต็มจํานวน เนื่องจากอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมในการดําเนินการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร นอกจากนี้ การคืนเงิน

       บริษัทจะพิจารณาจากสินค้าที่ได้รับคืน ว่ามีความเสียหายหรือไม่ประกอบด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งสินค้าคืนทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

   *  ในกรณีที่มีการส่งสินค้าคืนกลับมา ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

   *  ทางบริษัทจะดําเนินเรื่องการขอรับเงินคืน ทุกวันที่ 15 และ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน

   *  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร

   หมายเหตุ   เนื่องจากระยะทาง และระยะเวลาในการขนส่งอาจจะทําให้กล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายเล็กน้อย (เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก)

 

   ช่องทางการรับเงินคืน 

   *  โอนเงินผ่านธนาคาร

   *  คืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิต หรือ Paypal ของลูกค้า

 

About us MFIIIPayment Options